برنامه کلاسها

یوگا

کلاس های عادی

روز کلاسها

ساعات کلاسها و اساتید مربوطه

یکشنبه-

سه شنبه

 

 

8:30-10

 خانم مستانه کامیاب

(وینیاسا فلو)

 

10:30-12

خانم مژگان

رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

 

 16:30-18:15

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 18:30-20:15

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 


شنبه-

چهارشنبه

 

 

 

 

7:30-9

خانم افسانه حجتی

(هاتا یوگا-کششی، اصلاحی)

9:30-11

خانم افسانه

حجتی  

(هاتا یوگا-کششی، اصلاحی)

11:30-13

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15-16:30 

خانم مریم رامک

(هاتا یوگا)

17-18:30 

خانم مریم رامک

(هاتا یوگا)

18:30-19:30

خانم نگار نوریان

(یوگا بال)

 

آقایان

19:45-21

آقای پویا محمودی

(شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

دوشنبه

 

 

8:30-10:30

خانم افسانه

حجتی  

(هاتا یوگا-کششی، اصلاحی)

 

11-12:30

خانم مژگان

رامین پور

(دوشنبه، پنجشنبه)

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

15:30-17

خانم لیلی رسولی

(شیواناندا)

 

 

 دوشنبه(19:30-17:30)

پنجشنبه(15-13)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

یوگای کودکان

9:15-10:30

خانم الهام ویشگاهی

 

 

 

جمعه

 

 

10:30-12

خانم مستانه کامیاب

(وینیاسا فلو)

 

 

     

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری موسسه، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

 

کلاس های جانبی(خانم ها)

آشنایی با پرانایاما

آکرو وینیاسا

آموزش جالانتی

کلاس نوروزی

 یوگانیدرا

یوگا و ماساژ صورت

یوگای خنده

یین یوگا

Restorative yoga with yoga ball

Core strengthening with yoga ball