برنامه کلاسها

یوگا

 

کلاس های حضوری(به روز رسانی مرداد 99)

کلاس های صبح

کلاس های عصر
 

 8:30-10

(یکشنبه و سه شنبه)

 خانم شیما هاشمی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

11-12:30

(یکشنبه و سه شنبه)

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15:45-17:15

(یکشنبه ها)

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

 18-19:30

(یکشنبه و سه شنبه)

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

کودکان

15:30-17

(سه شنبه ها)

خانم الهام ویشگاهی

10:15-11:45

(دوشنبه و چهارشنبه)

خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

12:30-14

(دوشنبه و چهارشنبه)

خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

17:15-18:45

(شنبه و چهارشنبه)

خانم سحر قدرتی

(پاور یوگا)

 

آقایان

19:30-21

(شنبه و چهارشنبه)

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری موسسه، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

onlineyoga

online yoga

yogaonline

کلاس های آنلاین(به روز رسانی مرداد 99)

کلاسهای صبح

کلاسهای عصر
 

30 :11-12

(یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه)

 خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 یوگانیدرا

13-14:30

(پنجشنبه ها)

خانم مژگان رامین پور

 17:30-19

(یکشنبه، سه شنبه)

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 17:30-19

(پنجشنبه ها)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

LED PRIMARY SERIES

19:30-21

(یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه)

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

کودکان

13-14:15

(سه شنبه ها)

خانم الهام ویشگاهی

30 :11-12

(شنبه، چهارشنبه)

 خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15:30-17

(دوشنبه ها)

خانم شیما هاشمی

(آشتانگا BASICS)

17:30-19

(شنبه، چهارشنبه)

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

آقایان

19:30-21

(دوشنبه)

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

 

کلاس های جانبی(خانم ها)

آشنایی با پرانایاما

آکرو وینیاسا

آموزش جالانتی

کلاس نوروزی

 یوگانیدرا

یوگا و ماساژ صورت

یوگای خنده

یوگای مادران و فرزندان

یین یوگا

Restorative yoga with yoga ball

Core strengthening with yoga ball

 

 

 راهنمای انتخاب سبک کلاس

atremehr