برنامه کلاسها

یوگا

 

کلاس های حضوری(به روز رسانی دی ماه 99)

 

کلاس های صبح کلاس های عصر

یکشنبه

سه شنبه

 

 9-10:30

 خانم شیما هاشمی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

11-12:30

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15:45-17:15

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

 17:45-19:15

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

شنبه

چهارشنبه

17-18:30

خانم سحر قدرتی

(پاور یوگا)

 

آقایان

19-20:30

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

پنجشنبه

 

 14-15:30

خانم آزاده سندی

(آینگار یوگا)

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری موسسه، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

یوگا آنلاین

 

onlineyoga

online yoga

yogaonline

کلاس های آنلاین(به روز رسانی دی ماه 99)

کلاسهای صبح کلاسهای عصر

30 :10-11

(یکشنبه، سه شنبه)

خانم آزاده سندی

(آینگار یوگا)

30 :11-12

(یکشنبه، سه شنبه)

 خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

کودکان

15:15-16:30

(سه شنبه ها)

خانم الهام ویشگاهی

 

17-18:30

(پنجشنبه ها)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

LED PRIMARY SERIES 

17:30-19

19:30-21

(یکشنبه، سه شنبه)

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 

 

19 -17:30

(دوشنبه ها)

 خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

آقایان

19:30-21

(دوشنبه ها)

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

30 :11-12

(شنبه، چهارشنبه)

 خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

17:30-19

(شنبه، چهارشنبه)

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

18:30-20

(شنبه، چهارشنبه)

خانم شیما هاشمی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

 

کلاس های جانبی حضوری(خانم ها)

آشنایی با پرانایاما

آشنایی عملی با چاکراها

آکرو وینیاسا

آموزش جالانتی

کلاس نوروزی

 یوگانیدرا

یوگا و ماساژ صورت

یوگای خنده

یوگای مادران و فرزندان

یین یوگا

Restorative yoga with yoga ball

Core strengthening with yoga ball

 

 

کلاس های جانبی آنلاین(خانم ها)

Chakra Flow + Meditaion

آیورودا در حرکت 

 از پرانایاما تا مدیتیشن

 

 

 راهنمای انتخاب سبک کلاس

yogaatremehr