برنامه کلاسها

یوگا

 

کلاس های حضوری(به روز رسانی شهریور 99)

 

کلاس های صبح کلاس های عصر

یکشنبه

سه شنبه

 

 8:30-10

 خانم شیما هاشمی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

11-12:30

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15:45-17:15

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

 18-19:30

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

شنبه

چهارشنبه

10:30-12

خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

17:15-18:45

خانم سحر قدرتی

(پاور یوگا)

 

آقایان

19:30-21

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

دوشنبه

پنجشنبه

 

دوشنبه 19:30-18

پنجشنبه 15:30-14

خانم آزاده سندی

(آینگار یوگا)

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری موسسه، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

یوگا آنلاین

 

onlineyoga

online yoga

yogaonline

کلاس های آنلاین(به روز رسانی شهریور 99)

کلاسهای صبح

کلاسهای عصر
 

30 :11-12

(یکشنبه، سه شنبه)

 خانم مژگان رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

کودکان

15:15-16:30

(سه شنبه ها)

خانم الهام ویشگاهی

 

 17:30-19

19:30-21

(یکشنبه، سه شنبه)

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 16:30-18

(پنجشنبه ها)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

LED PRIMARY SERIES

30 :11-12

(شنبه، چهارشنبه)

 خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

15:30-17

(دوشنبه ها)

خانم شیما هاشمی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

17:30-19

(شنبه، چهارشنبه)

خانم نگار نوریان

(هاتا یوگا)

آقایان

19:30-21

(دوشنبه)

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

 

کلاس های جانبی(خانم ها)

آشنایی با پرانایاما

آکرو وینیاسا

آموزش جالانتی

کلاس نوروزی

 یوگانیدرا

یوگا و ماساژ صورت

یوگای خنده

یوگای مادران و فرزندان

یین یوگا

Restorative yoga with yoga ball

Core strengthening with yoga ball

 

 

 راهنمای انتخاب سبک کلاس

atremehr