یوگا و ماساژ صورت

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

تک جلسه یوگا و ماساژ صورت
سال 94

جمعه 

12:45-14

30 بهمن 94

14 اسفند 94

خانم افسانه حجتی این کلاس به صورت تک جلسه برگزار می شود.
سال 95

جمعه 

12:30-14

22 مرداد 95

9 مهر 95

15 بهمن 95