یوگای خنده

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

یوگای خنده

_

پنجشنبه

 15:30-18:30

21 دی 96

خانم مریم رامک

این کلاس در یک جلسه ارائه میشود.

یکشنبه

 18:45-21

16 اردیبهشت 97

 

laughter yoga

تولد 23 سالگی یوگای خنده، بیست و یکم دی ماه 1396

 


روزجهانی خنده 16 اردیبهشت 97

روز جهانی خنده، شانزدهم اردیبهشت ماه 1397