آکرو وینیاسای مقدماتی

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

آکرو وینیاسای مقدماتی 1

_

جمعه

 12:30-15:30

21 و 28 تیر 98

خانم نُوید عطرچین

آموزش 6 حرکت مقدماتی آکرو وینیاسا