باداکن آسانا 2 (Baddha Konasana b)

تکنیک:

• به باداکن آسانا a بروید.
• آرنج ها را روی ران ها بگذارید و ران ها را به سمت زمین فشار دهید.
• به همراه بازدم، به جلو خم شوید، سر، سپس بینی و نهایتا چانه را روی زمین قرار دهید.
• با تنفس طبیعی در وضعیت باقی بمانید.
• به همراه دم، تنه را بالا بیاورید و به باداکن آسانا a برگردید، سپس پاها را رها کنید و به دانداسانا برگردید.