Report comment

باسلام بنظر من ورزش یوگا باید درمدارس دربرنامه ورزش گنجانده شود چون واقعا انسان ساز است اراده را قوی اخلاق را پاکیزه وجسم را نیرومند همراه بانشاط می گرداند تمرکز را قوی مینماید اگر برای عبادت حاضرشوی تمام وجودت بسوی الله پر می کشد اگر خواب می روی نمام رویاهایت بشکل نور برایت فراهم می شوند از سایت خوب شما که زحمت می کشید ومطالب مفید نشر می دهید تشکر می نمایم یاعلی مدد.