برنامه کلاسها

یوگا

 به روز رسانی: فروردین ماه 1399

کلاس های عادی

روز کلاسها

ساعات کلاسها و اساتید مربوطه

یکشنبه-

سه شنبه

 

 8:30-10

 خانم مستانه کامیاب

(وینیاسا فلو)

 

10:30-12

خانم مژگان

رامین پور

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

 

 16:30-18:15

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 18:30-20:15

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 


شنبه-

چهارشنبه

 

 

 

 

7:30-9

خانم سحر قدرتی

(پاور یوگا)

9:30-11

خانم شیما هاشمی 

(آشتانگا)

11:15-12:45

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

13:30-15

خانم مژگان رامین پور

(شنبه)

(یوگا نیدرا)

15:30-17 

خانم مریم رامک

(هاتا یوگا)

17-18:30 

خانم مریم رامک

(هاتا یوگا)

18:30-19:30

خانم نگار نوریان

(یوگا بال)

 

آقایان

19:45-21

آقای فربد اسماعیلی

(شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

 

 

 -

دوشنبه

 9-10:30

خانم نگار نوریان 

(هاتا یوگا/ یوگا بال)

11-12:30

خانم مژگان

رامین پور

(دوشنبه، پنجشنبه)

(شیواناندا/ساتیاناندا)

 

 

 

 

 15:30-17

خانم لیلی رسولی

(شیواناندا)

 

 دوشنبه(19:30-17:30)

پنجشنبه(15-13)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

پنجشنبه

 

یوگای کودکان

9:15-10:30

خانم الهام ویشگاهی

دوشنبه(19:30-17:30)

پنجشنبه(15-13)

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

 

 15:30-17

خانم مریم رامک

(یوگا نیدرا)

 

 

جمعه

 

 

10:30-12

خانم مستانه کامیاب

(وینیاسا فلو)

 

 

 

     

 در جدول فوق، برنامه کلاسهای جاری موسسه، به همراه نام استاد مربوطه و سبک کلاس، قابل مشاهده است. برای مطالعه توضیحات در خصوص سبک یوگای هر کلاس، کافیست روی سبک مربوطه کلیک نمایید.

 

 

کلاس های جانبی(خانم ها)

آشنایی با پرانایاما

آکرو وینیاسا

آموزش جالانتی

کلاس نوروزی

 یوگانیدرا

یوگا و ماساژ صورت

یوگای خنده

یوگای مادران و فرزندان

یین یوگا

Restorative yoga with yoga ball

Core strengthening with yoga ball