وینیاسا فلو یوگا

گفته می شود که "یوگا کورونتا" دست نوشته ای قدیمی که به زبان سانسکریت و توسط حکیمی به نام "وامانا ریشی"، نگاشته شده است، شامل لیستی از چندین گروه بندی متفاوت آساناها، همینطور آموزش های اصیل درباره وینیاسا، دریشتی، بانداها، مودراها و فلسفه است. در اوایل 1900، متن "یوگا کورونتا" به "ت. کریشناماچاریا"(1888-1989) توسط گوروی وی "راما موهان برهماچاری" منتقل شد و پس از آن، کریشناماچاریا سیستم وینیاسا را معرفی کرد.

وینیاسا از واژه سانسکریت "نیاسا" به معنی قرار دادن و پیشوند "وی" به معنی به طریقی خاص، مشتق شده است و وینیاسا در لغت به معنی مرتب کردن چیزی(مثل وضعیت های یوگا) به صورت خاص و یا ارتباط، به معنی ارتباط دادن یک آسانا به بعدی است. وینیاسا یک توالی جاری از آساناها است که با نفس همراه می شوند. شش سری آسانای یوگای آشتانگای "پاتابی جویس" شناخته شده ترین وینیاساها هستند. همچنین سلام برخورشید در تمام سبک های یوگا، وینیاسا است.

"کریشناماچاریا"، نه تنها سریهای خاص آساناها را آموزش داد، بلکه وینیاسا را به عنوان متدی می دید که می تواند برای تمام جنبه های یوگا کاربردی باشد. در آموزش های "کریشناماچاریا"، متد وینیاسا شامل تشخیص نیازهای افراد و سپس ساخت تمرینی تکمیلی و گام به گام برای برطرف کردن آن نیازهاست. علاوه بر این، "کریشناماچاریا" تاکید کرده که وینیاسا یک رویکرد هنرمندانه به زندگی است، روشی برای به کار بستن مهارت و آگاهی یوگا به همه ریتم ها و سری های زندگی.

Krishnamacharya

ت. کریشناماچاریا(1888-1989)

در کلاس وینیاسا یوگا، تمرینات به صورت روان و البته شدید و همراه با نفس انجام می شوند. مربی در این کلاس، حرکات را به گونه ای طراحی می کند که به صورت روان به هم تبدیل شوند. در این کلاس می توان از موزیک نیز استفاده کرد. شدت این کلاس را می توان با آشتانگا برابر دانست، البته هیچ دو کلاس وینیاسا شبیه به هم نیستند. اگر شما تنوع طلب هستید و دوست دارید تا محدودیت های فیزیکی خود را به چالش بکشید، این سبک یوگا برای شما مناسب است.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا