یوگا نیدرا

 

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

توضیحات

یوگانیدرا 

شنبه 15 آذر 93

 16-18

و

 18:30-20:30

شنبه ها

16-18

29 آذر 93

5 اردیبهشت 94

خانم الهام

غفاری

 
این دوره در شانزده جلسه دو ساعته (چهار ترم متوالی) برگزار می شود و کلاس ها یک روز در هفته می باشند.
 شنبه ها

18:30-20:30

29 آذر 93 5 اردیبهشت 94
 چهارشنبه ها

13-15

3 دی 93 16 اردیبهشت 94
یین یوگا + یوگا نیدرا

-

جمعه

12:30-15:30

 2 آذر 97  2 آذر 97

خانم هلاله حق،

خانم مریم رامک

ورک شاپی یک روزه:

2 ساعت کشش و 1 ساعت آرامش

یوگانیدرا  -

جمعه

12:30-14:30

10 خرداد 98 10 خرداد 98 خانم مریم رامک ورک شاپی یک روزه
-

شنبه ها 

13:30-15

25 آبان 98  - خانم مژگان رامین پور کلاسی هفتگی و یکروز در هفته
-

پنجشنبه ها

15:30-17

23 آبان 98  - خانم مریم رامک کلاسی هفتگی و یکروز در هفته

 

yoganidra

yoga nidra

2 آذر 97