آموزش جالانتی

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

آموزش جالانتی

_

سه شنبه 

 13-14

21 بهمن 93

خانم مژگان

رامین پور

این کلاس در یک جلسه یک ساعته ارائه می شود. 

 _

 جمعه 

 13-14

 24 بهمن 93
-

پنجشنبه

 15:30-17:30

7 تیر 97 آموزش جالانتی، در اولین جلسه دوره آشنایی با پرانایاما به همراه توضیحات تئوری سایر کریاها، صورت می گیرد.