یین یوگا

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

یین یوگا

_

جمعه

 12:30-15:30

24 آذر 96

خانم مانیا خیریان

این کلاس در یک جلسه سه ساعته ارائه می شود. 
یین یوگا + یوگانیدرا _

جمعه

12:30-15:30

 2 آذر 97

خانم هلاله حق،

خانم مریم رامک

ورک شاپی یک روزه:

2 ساعت کشش و 1 ساعت آرامش

 

yin yoga

yin yoga

2 آذر 97