یوگا بال

 

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

Restorative yoga

with yoga ball

_

پنجشنبه

 15:30-17:30

12 بهمن 96

خانم هلاله حق

این کلاس در یک جلسه دو ساعته ارائه می شود. 

Core strengthening 

with yoga ball

_

جمعه

12:30-15:30

13 بهمن 96 خانم هلاله حق این کلاس در یک جلسه سه ساعته ارائه می شود. 

 

yogaball