کلاس نوروزی

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

نوروز 96

شنبه و چهارشنبه

16-17:30

5 و 9 فروردین 96

خانم نُوید عطرچین

کلاسی برای تمرین در تعطیلات نوروز، امکان شرکت در کلاس، به صورت تک جلسه نیز وجود دارد.
نوروز 97

یکشنبه و چهارشنبه

16-17:30

5 و 8 فروردین 97 خانم هلاله حق
نوروز 98

دوشنبه و شنبه

16-17:30

5 و 10 فروردین 98

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

چهارشنبه

16-17:30

7 فروردین 98

خانم مریم رامک

(هاتا یوگا)