آشنایی عملی با چاکراها

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

توضیحات

آشنایی عملی با چاکراها

(دوره سال 94)

جمعه 17 مهر 94

12-14

جمعه ها 14-12

24 مهر 94  13 آذر 94 

خانم نُوید عطرچین

این دوره به صورت کلاس های یک روز در هفته و در طول 7 جلسه ارائه می شود. جلسه معارفه رایگان است و برای شرکت کنندگان می باشد.

آشنایی عملی با چاکراها

(دوره سال 95)

جمعه 31 اردیبهشت 95

12-14

جمعه ها

12-14

7 خرداد 95 1 مرداد 95

آشنایی عملی با چاکراها

(دوره سال 96)

پنجشنبه 18 خرداد 96

15:30-17:30

پنجشنبه ها

15:30-17:30

25 خرداد 96 12 مرداد 96

آشنایی عملی با چاکراها

(دوره سال 97)

جمعه 25 خرداد 97

12:30-14:30

جمعه ها

12:30-14:30

1 تیر 97 1۹ مرداد 97

آشنایی عملی با چاکراها

(دوره سال 98)

جمعه 13 دی 98

12:30-14:30

جمعه ها

12:30-14:30

20 دی 98 26 اردیبهشت 99

 

chakra2

یکم مرداد 1395

 

 

chakra 3

دوازدهم مرداد 1396

 

یوگای خانمها

دوازدهم مرداد1397