آشنایی با پرانایاما

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

توضیحات

آشنایی با پرانایاما

(دوره سال 97)

 

پنجشنبه 24 خرداد 97

15:30-17:30

 

پنجشنبه ها

15:30-17:30

7 تیر 96  18  مرداد 97 

خانم نُوید عطرچین

این دوره به صورت کلاس های یک روز در هفته و در طول 7 جلسه ارائه می شود. در جلسه اول "جالانتی" به صورت عملی آموزش داده می شود. در جلسه آخر مدیتیشن داینامیک انجام میشود که مدیتیشنی ۵ مرحله ای است.

 

 

pranayama

کلاس پرانایاما

18 مرداد 97