آکرو وینیاسای مقدماتی

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

آکرو وینیاسای مقدماتی 1

_

جمعه

 12:30-15:30

21 و 28 تیر 98

خانم نُوید عطرچین

آموزش 6 حرکت 

Prone Sequence

آکرو وینیاسای مقدماتی 2 _

جمعه

 12:30-15:30

18 مرداد 98 خانم نُوید عطرچین

آموزش 4 حرکت

Standing Sequence

 

آکرووینیاسا

دوره مقدماتی 1

28 تیر 98

 

acro

acroyoga

atremehryoga

تمرین آکرووینیاسا در طبیعت

10 مرداد 98

بوستان بهشت مادران

 

acroyoga 2

 acroyoga2

دوره مقدماتی 2

18 مرداد 98