یوگای مادران و فرزندان

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

یوگای مادران و فرزندان

(مناسب برای کودکان 12-7 سال)

جمعه

 12:30-15

12 مهر 98

خانم الهام ویشگاهی

آموزش یوگای دو نفره مادر و کودک، به همراه

آموزش بازی های تمرینی