از پرانایاما تا مدیتیشن

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

توضیحات

از پرانایاما تا مدیتیشن

 

چهارشنبه ها

19:30-21

28 آبان 99  19 آذر 99 

خانم نُوید عطرچین

- آشنایی با کریاها، مودراها و بانداها

- انجام آساناهایی جهت آمادگی ریه ها برای تمرینات تنفسی(پرانایاما)

- آموزش و تمرین تکنیک های تنفسی کاربردی

- مدیتیشن

 

 

پرانایاما

اول دی ماه 99