آیورودا در حرکت

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ 

 نام استاد

توضیحات

آیورودا در حرکت

بالانس پیتا

دوشنبه

17-19

31 شهریور 99

خانم نُوید عطرچین

_ آشنایی با آیورودا و معرفی دوشای پیتا

- توصیه های عمومی برای متعادل کردن پیتا

- یک ساعت آسانا بر اساس آموزه های آقای دیوید فراولی و انجام تمرینات تنفسی به همراه مودرای مناسب برای تعادل پیتا

آیورودا در حرکت

بالانس واتا

دوشنبه

18:30-20:30

ا دی ماه خانم نُوید عطرچین

_ آشنایی با آیورودا و معرفی دوشای واتا

- توصیه های عمومی برای متعادل کردن واتا

- یک ساعت آسانا بر اساس آموزه های آقای دیوید فراولی و انجام تمرینات تنفسی به همراه مودرای مناسب برای تعادل واتا

آیورودا در حرکت

بالانس کافا

چهارشنبه

19:30-21:30

27 اسفند ماه خانم نُوید عطرچین

_ آشنایی با آیورودا و معرفی دوشای کافا

- توصیه های عمومی برای متعادل کردن کافا

- یک ساعت آسانا بر اساس آموزه های آقای دیوید فراولی و انجام تمرینات تنفسی به همراه مودرای مناسب برای تعادل کافا