کلاس آنلاین نوروزی

نوروز 1400

تاریخ

ساعت و سبک کلاسها

دوشنبه 2 فروردین

 

19:30-21 

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

سه شنبه 3 فروردین

15:15-16:30

خانم الهام ویشگاهی

(یوگای کودکان)

17:30-19 و

19:30-21

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

 

چهارشنبه 4 فروردین

11-12:30 

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

18:30-20

خانم شیما هاشمی

(وینیاسا فلو مقدماتی)

پنجشنبه 5 فروردین

17-18:30

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)

یکشنبه 8 فروردین

17:30-19 و

19:30-21

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

دوشنبه 9 فروردین

19:30-21 

آقای فربد اسماعیلی

(آشتانگا/وینیاسا فلو)

سه شنبه 10 فروردین

15:15-16:30

خانم الهام ویشگاهی

(یوگای کودکان)

17:30-19 و

19:30-21

خانم نُوید عطرچین

(وینیاسا فلو)

چهارشنبه 11 فروردین

11-12:30 

خانم اعظم مختاری

(هاتا یوگا)

18:30-20

خانم شیما هاشمی

(وینیاسا فلو مقدماتی)

پنجشنبه 12 فروردین

17-18:30

خانم نُوید عطرچین

(آشتانگا)