برای بهاری نو آماده شویم

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ 

 نام استاد

توضیحات

برای بهاری نو آماده شویم

چهارشنبه 21-19:30

25 اسفند 1400

خانم نُوید عطرچین

- آشنایی با عادات مناسب در تغییر فصل و ماساژ آیورودیک گارشانا 

- یک تمرین یوگای پرانرژی و چالش برانگیز

- مدیتیشنی برای یک شروع پرانگیزه

- کمک به رفع بی حالی، خواب آلودگی و آلرژی فصلی