پاییز را پرانرژی آغاز کنیم

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ 

 نام استاد

توضیحات

پاییز را پرانرژی آغاز کنیم

چهارشنبه 21-19:30

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

خانم نُوید عطرچین

- آشنایی با عادات مناسب در تغییر فصل

- یک تمرین یوگای پرچالش و در عین حال آرامش بخش

- یوگانیدرا و تعیین اهداف آگاهانه در شروع پاییز

- کمک به رفع سوهاضمه، احساس گرمای زیاد درونی و افزایش سطح انرژی