مدیتیشن

نام کلاس

روز و ساعت

تاریخ 

نام استاد

توضیحات

Chakra Flow

Kundalini Meditation &

 جمعه 1۵:30-1۲:30 ۵ بهمن ۱۳۹۷

خانم نُوید عطرچین

در این ورک شاپ، به همراه موزیک مخصوص هر چاکرا، یوگا می کنیم و سپس، یک ساعت مدیتیشنی پویا شامل ۴ مرحله انجام می دهیم.
Devavani Meditation جمعه 1۴-1۲:30 29 شهریور ۱۳۹۸ مدیتیشنی دینامیک  و شامل ۴ مرحله که بهمراه موسیقی انجام می شود. مرحله اول و دوم این مدیتیشن به صورت نشسته ، مرحله سوم به صورت ایستاده و مرحله آخر به صورت خوابیده است.
Gourishankar Meditation جمعه 1۴-1۲:30 29 آذر ۱۳۹۸ این مدیتیشن دینامیک در ۴ مرحله انجام می شود. مرحله اول به صورت نشسته است. در مرحله دوم این مدیتیشن،‌ تراتاکا انجام می شود. مرحله سوم ایستاده و مرحله آخر خوابیده است. موسیقی مخصوص این مدیتیشن، مراحل را مشخص می کند.
Devavani Meditation جمعه 1۴-1۲:30 ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ مدیتیشنی دینامیک  و شامل ۴ مرحله که بهمراه موسیقی انجام می شود. مرحله اول و دوم این مدیتیشن به صورت نشسته ، مرحله سوم به صورت ایستاده و مرحله آخر به صورت خوابیده است.
Nadabrahma Meditation جمعه 1۴-1۲:30 ۳۰ تیر۱۴۰۲ مدیتیشنی دینامیک  و شامل 3 مرحله که بهمراه موسیقی انجام می شود.تمام مراحل به صورت نشسته و با تکنیک های متفاوت انجام می شوند.