سوالهای درست

سوالهای درست

ده پرسش ضروری برای رهنمونی به سوی زندگی شگفت انگیز...

یکایک ما در هر روز انتخاب های بسیاری می کنیم که بر روند زندگی مان تأثیر خواهند گذاشت. برخی از این انتخاب ها کوچک و کم اهمیت هستند و فقط بر لحظات، ساعت ها و روزهای آینده ما تأثیر می گذارند، اما گروهی دیگر مسیر زندگی مان را تغییر می دهند. برخی از این انتخاب ها آسان و گروهی دیگر دشوار هستند. برخی از آنها ما را یکراست به سوی موفقیت ها هدایت خواهند کرد، در حالی که دسته ای دیگر ما را با شکست رویارو خواهند ساخت. بعضی از این گزینش ها به گونه ای بنیادین، مهم به نظر می رسند، در حالی که بخشی دیگر از آنها کاملا کم اهمیت به چشم می آیند. اما دانستن این نکته برایمان ضروری است که هر کدام از انتخاب های فردی یا گروهی یکایک ما، بدون در نظر گرفتن کوچک یا بزرگ و آسان یا دشوار بودن آنها، مسیر زندگی مان را تغییر می دهد. چگونگی انتخاب هایمان تعیین خواهد کرد که آیا ما در ناکامی دست و پا خواهیم زد یا یک زندگی شگفت انگیز، یعنی زندگی رویایی مان را خواهیم داشت.
توانمان در انتخاب کردن، نشان از حقوق و آزادی های خاصی دارد. اگر می توانیم انتخاب کنیم، پس می توانیم درباره بدن، تندرستی، روابط، وضعیت مالی، شغل، زندگی اجتماعی و باورهای معنوی خود نیز تصمیم بگیریم. انتخاب، اجازه گزینش، سنجش و تصمیم گیری را درباره راه های گوناگون به ما می دهد تا به راست یا چپ و جلو یا عقب برویم و شاد یا غمگین، عاشق یا متنفر و خشنود یا ناخشنود باشیم. انتخاب به ما نیرویی می دهد تا کامیاب یا ناکام، خوب یا بزرگ و باشکوه باشیم و احساس لذت یا درد کنیم. ما میتوانیم مزه شیرینی یا تلخی را بچشیم، به بازی یا کار بپردازیم، پس انداز یا خرج کنیم و انسانی مسوول یا یک قربانی باشیم. می توانیم پرتکاپو یا کند، با ایمان یا بی اعتقاد و منظم یا تنبل باشیم. می توانیم راهی را که بازتاب والاترین یا فروترین خویشن ماست، دنبال کنیم. در نهایت انتخاب با ماست!
آنچه یکایک ما را از شکل های دیگر حیات متمایز و ویژه می سازد، توانایی مان برای سنجش گزینه ها و انتخاب هایی آگاهانه و ارادی است . حق انتخاب می تواند به درستی ارزشمند ترین موهبت ما باشد. وقتی جوانتر بودیم، مشتاقانه در انتظار لحظه ای به سر می بردیم که دیگر مجبور نباشیم مطابق گفته دیگران رفتار کنیم. در آن هنگام ما تواناییمان را در زمینه انتخاب برای خودمان، ارزشمند میدانستیم. ما با اشتیاق منتظر روزی بودیم که بتوانیم سال های زیر سلطه قوانین پدر و مادر را پشت سر بگذاریم و سرانجام، اختیار زندگی مان را در دست بگیریم.

اگر تصمیم دارید به اهداف خودتان برسید و زندگی رویایی تان را بیافرینید، باید انتخاب های نوینی داشته باشید که شما را به سوی فعالیت های جدید هدایت کنند. این کتاب نقشه راهنمای شماست. شما در این صفحات، ده سوال ساده را خواهید یافت؛ پرسش هایی که "دبی فورد" به عنوان سوال های درست برگزیده است و به شما توانایی و الهام می بخشد تا آگاهانه زندگی ای بیافرینید که برایتان دلنشین است و در هر زمان به یک انتخاب مناسب بپردازید!

برگرفته از بخش یکم کتاب "سوالهای درست"؛ لحظه انتخاب