راه یوگا

راه یوگا

شالوده های نظری یوگا، و گذری بر زندگی و اندیشه های سوامی ساتیاناندا عارف و یوگی معاصر هند ...


مقدمه نویسنده (برزو قادری)
مدتی پیش یکی از استادانم، پارام هانس نیرانجان، متنی کوتاه از آموزه های پیر بزرگ یوگا سوامی ساتیاناندا ماهاراج را به من داد تا به فارسی ترجمه کنم. ترجمه این متن به سرعت پایان پذیرفت. ولی دو اشکال در این مجموعه به چشم میخورد:
1. عدم شناخت خوانندگان نسبت به ساتیانانداجی، گوینده این تعالیم.
2. استفاده از واژگان و اصطلاحاتی در اصل متن که معادل دقیقی در زبان فارسی نداشتند و آوردن یک جمله توضیحی در پاورقی نیز روشنگر مفهوم آنها نمیشد.
لذا اول چند صفحه ای به قصد معرفی شخصیت ساتیانانداجی نوشتم و به اصل ترجمه افزودم، سپس شش فصل در مورد مباحث مختلف یوگا تنظیم کردم. این فصول بر اساس مهمترین مفاهیمی بود که در اصل تعالیم ساتیانانداجی تأکید شده بود. و امیدوارم بتواند چشم اندازی نو و درکی مناسب را برای فهم بهتر متن به خوانندگان منتقل کند. مسلما نگارش چندین جلد کتاب هم برای تشریح فلسفه یوگا ناچیز و اندک است. ولی گاهی اشاره ای هم می تواند راهنما باشد. به هر حال قصد من در درجه اول ترجمه گفتارهایی از ساتیانانداجی و در درجه دوم تنظیم متنی برای درک بهتر تعالیم او بود، نه نگارش کتابی مستقل و مشروح درباره یوگا. ولی در نهایت این متن را به نحو دیگری هم میتوان ملاحظه کرد. به این ترتیب که فصل اول، معرفی یوگا و راه آن است و در فصل دوم به عنوان نمونه ای زنده، از یک یوگی و طریق او صحبت می شود.