چهار میثاق

چهارمیثاق

کتاب خِرَد سرخپوستان تولتک (Toltec)...


درباره تولتک ها:
هزاران سال پیش در تمام خطه جنوبی مکزیکو تولتک ها را " زنان و مردان خردمند" می دانستند. مردم شناسان از تولتک ها به عنوان قوم یا نژاد سخن گفته اند، اما در واقع تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعه ای تشکیل دادند تا به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین های باستانی بپردازند.
نویسنده این کتاب(دون میگوئل روئیز) آموزش های پرقدرت تولتک ها را به ما می رساند. معرفت تولتک از همان وحدت بنیادی حقیقت که همه سنت های باطنی مقدس در سرتاسر جهان از آن برآمده اند، نشئت گرفته است. این عرفان اگرچه مذهبی نیست، به همه استادان معنوی ای که جهان را سیراب کرده اند، ارج می نهد. و در حالی که بر معنویت احاطه دارد، در واقع به عنوان طریقتی برای زندگی توصیف شده است که ویژگی آن قابلیت حصول فوری شادی و عشق است.


سخنی چند برگرفته از کتاب چهار میثاق:
هزاران میثاق است که ما با خودمان، با دیگران، با رویای زندگیمان، با خداوند، با جامعه، با والدینمان، با همسرمان و با بچه هایمان داریم. اما مهمترین میثاق ها آنهایی است که با خودمان داریم. در این میثاق ها شما به خود می گویید که چه کسی هستید، چه احساسی دارید، به چه چیز اعتقاد دارید و چگونه رفتار می کنید.
اگر بتوانیم ببینیم که میثاق های ما هستند که بر زندگی مان حکومت می کنند، و این که رویای زندگی مان را دوست نداریم، آن وقت نیاز به تغییر میثاق ها را احساس میکنیم. هنگامی که بالاخره آماده تغییر میثاق ها شدیم، چهار میثاق مقتدر هستند که به ما کمک می کنند تا توافق هایی را که زاییده ترس هستند و انرژی ما را هدر میدهند، در هم بشکنیم.
هر بار که شما توافقی را میشکنید، همه اقتداری که برای خلق و تداوم آن مصرف کردید، به شما باز میگردد. اگر شما این چهار میثاق جدید را به کار ببندید، آنها به اندازه کافی توان شخصی می آفرینند تا شما بتوانید کل نظام توافق های کهنه را تغییر دهید.
شما نیاز به اراده ای قوی دارید تا بتوانید این چهار میثاق را اختیار کنید، اما اگر بتوانید زیستن با این میثاق ها را آغاز کنید، تحول حاصله در زندگیتان شگفت انگیز خواهد بود.
با کلام خود گناه نکنید....
هیچ چیز را به خود نگیرید....
تصورات باطل نکنید....
همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید....