درخت یوگا

درخت یوگا

جهان بینی و فلسفه یوگا...

در این کتاب یکی از برجسته ترین اساتید یوگا در جهان به ارائه نظریات خویش درباره بسیاری از جنبه های تئوری و عملی یوگا می پردازد. این مطالب موضوعات فلسفی، بحث هایی درباره سوتراهای یوگایی پاتانجلی، زندگی خانوادگی، عشق، جنسیت، سلامتی، شفابخشی، مدی تیشن، مرگ و نصایحی به مربیان یوگا را شامل می شود. این کتاب بر پایه صحبت های "آینگار" با شاگردانش تهیه شده و ویراستار کتاب به این بیانات نظم و ترتیب بخشیده است.

"ب.ک.آینگار" در هند زندگی می کرد ولی برای تدریس روش خود در یوگا به بسیاری از کشورهای جهان مسافرت می کرد. او سه کتاب دیگر به نامهای "پرتوی بر یوگا"، " پرتوی بر پرانایاما" و "هنر یوگا" نیز دارد.