تمرین نیروی حال

تمرین نیروی حال

اقامتگاه خود را در حال قرار دهید و فقط در مواقع ضروری و برای رسیدگی به جنبه های عملی زندگی خود، دیدار های کوتاهی از گذشته و آینده داشته باشید ...


نیروی حال در زمانی کوتاه جای خود را در میان بزرگترین کتاب های معنوی معاصر یافته است. تمرین های ویژه و راه حل های روشنی که در سراسر این کتاب ارائه می شود، به ما نشان می دهد که چگونه وقار، راحتی و سبکی ناشی از آرام کردن افکار خود را تجربه کنیم و جهان پیرامونمان را در حال حاضر ببینیم.

این کتاب را بسیار آهسته و گاه بی هیچ ترتیبی بخوانید. بر واژه ها و جتی فضای بین واژه ها تعمق کنید، تا به مرور زمان یا بی درنگ به موردی با اهمیت و دگرگون کننده برخورد نمایید. آنگاه توانایی آن را خواهید یافت که نه تنها زندگی، بلکه جهان خود را دگرگون کنید.

....
چنانچه ذهن به درستی مورد استفاده قرار گیرد ابزاری عالی است، اما اگر به اشتباه به کار گرفته شود بسیار مخرب می گردد. با این وجود، مسأله این نیست که از ذهن خود استفاده نادرست میکنید، بلکه این است که به طور معمول اصلا از آن استفاده نمی کنید؛ ذهن، از شما استفاده می کند. بیماری این است. شما معتقد هستید که ذهن خود هستید و این یک توهم است. ابزار، شما را تسخیر کرده است؛ مانند آن که موجود دیگری شما را تسخیر کرده باشد و شما ندانید و درنتیجه، آن موجود را خود بپندارید.
آزادی با درک این نکته آغاز می شود که شما آن موجود، یعنی فکر کننده نیستید. دانستن این واقعیت شما را قادر می سازد تا آن موجود را تماشا کنید. همین که شروع به تماشای فکر کننده نمایید، سطح بالاتری از آگاهی فعال می شود.
....

به عنوان یک تمرین عملی کاری را که به طور معمول فقط به منظور رسیدن به نتیجه ای انجام می دهید، با توجه کامل انجام دهید تا خود آن کار به نتیجه بدل شود. برای نمونه هر بار از پله بالا و پایین می روید، به هر گام، هر لحظه و حتی هر نفس با دقت توجه کنید. هنگام شستن دست، به تمامی دریافت های حسی مربوط به این کار توجه کنید: صدا و احساس آب، حرکت دست ها، عطر صابون و غیره.

به طور کامل در حال باشید.