چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟

چرا آدمهای خوب کارهای بد می کنند

چگونه از دشمنی با خود دست بکشید...

پی بردن به این موضوع که چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند و چرا ما به بدترین دشمن خود تبدیل می شویم، یکی از جدی ترین کاوش هایی ست که می توانیم انجام دهیم.

برای بیش تر ما باید فاجعه ای پیش بیاید تا ترک برداریم و گشوده شویم، از ذهن خود بیرون بیاییم و به قلبمان وارد شویم!

چرا کل خودتان را قبول ندارید؟ پاسخ ساده است: زیرا در خردسالی تربیت شدید که خودتان نباشید. شما شرطی شدید که باور کنید اگر با کل وجودتان یعنی وجود حقیقی تان ظاهر شوید و همه بخش های خودتان- هم تاریک و هم روشن، هم خوب و هم بد- را نشان دهید، مورد تحقیر و بی اعتنایی قرار می گیرید و به شما برچسب زده می شود...

در یکایک جنبه های بشر بودن ما، نور و تاریکی، خوب و بد، موهبت و مایه زحمت وجود دارد.

وقتی به این درک می رسیم که هم خوب و هم بد، هم تاریک و هم روشن، هم قوی و هم ضعیف، هم باهوش و هم بسیار احمق هستیم، روند والای التیام گسست درونی را که همواره در دوران زندگی برای بیشتر ما رخ می دهد، آغاز می کنیم. این تنها راهی است که یافته ام که به راستی بشر را از رنج رها می کند ما با یادگیری ترفندهای تازه یا راهکارهای بیش تر برای پنهان کردن نقص هایمان به آرامش نمی رسیم، بلکه با آغوش گرفتن نا امنی های بیشتر، خجالت های بیشتر، ترس ها و آسیب پذیری های بیشتر خود به آرامش می رسیم.

برگرفته از متن کتاب