راهبی که فِراری اش را فروخت

the monk who sold his ferrari

داستانی درباره تحقق رویاها و دستیابی به تقدیر...

 

این کتاب به ساده ترین شکل و با روشی تعاملی، یعنی آموزش و ضرورت تمرین آموزه ها در زندگی روزمره، به کمک مربی معنوی، به قهرمان داستان چرایی و چگونگی اثربخشی آن شیوه را برای دستیابی به یک زندگی خشنود و رضایتمند، شیوه های شاد زیستن و بهره جستن از زندگی نشان می دهد.


این کتاب به شیوه داستان و تمثیل سه اصل مهم برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت و رضایتمند را از طریق قهرمان داستان به خواننده می آموزد:
1. چگونگی افزایش تجربه های درونی مثبت
2. افزایش فراوانی " زمان کیفی" برای خود در زندگی
3. افزایش معنا و هدف زندگی


نویسنده همواره بر به کارگیری پنج اصل در زندگی تأکید می ورزد و چگونگی اجرای آن را در زندگی پراسترس زمانه ما آموزش می دهد:
1. شناسایی توانمندی های خود و به کارگیری فضائل اخلاقی درعملکرد روزانه
2. قدرشناسی از مواهب زندگی و قدردانی از کسانی که به نوعی به ما خدمت کرده اند
3. لذت بردن از زمان حال و نعماتی که هم اینک از آن برخورداریم
4. پدیدآوردن فرصت برای "تجربه اوج" یا غرق شدن در لذت انجام تمام و کمال یک فعالیت
5. یافتن یک معنا و هدف برای زندگی، فراسوی نیازهای شخصی خود

 

از پیش گفتار کتاب، نوشته دکتر علی صاحبی(دکترای روانشناسی بالینی، فوق دکترای اختلالات وسواس، مربی ارشد و عضو هیأت علمی موسسه دکتر ویلیام گلسر)