آشتانگا یوگا و آناتومی به زبان ساده

ashtanga yoga va anatomy

راهنمای تمرین سری اول آشتانگایوگا (سری مبتدی) و اندام های هشتگانه یوگا...

 

کتاب آشتانگا یوگا و آناتومی به زبان ساده، اولین کتاب در نوع خود است. این کتاب، راهنمای کاملی از اندام های هشتگانه در آشتانگا وینیاسا یوگاست. نویسنده کتاب، گریگور می هل، مربی ای باتجربه در این سبک از یوگاست. او در این کتاب شما را در سیری تاریخی درباره یوگا، اصول اولیه تنفس، بانداها(قفل های انرژی در بدن)، دریشتی (نقطه تمرکزی برای خیره شدن) و وینیاساها (حرکات متوالی یا سیکلی)، جزئیاتی دقیق از نحوه انجام آساناهای سری اول آشتانگا یوگا به همراه شمارش وینیاساها(به سبک سنتی) و نکات بسیار کاربردی از آناتومی، همراهی و راهنمایی می کند.


می هل در فصل آساناها، توضیح بسیار دقیقی درباره نحوه انجام آسانا به همراه تصویری از آن، و نکات کاربردی و آناتومیک داده است. این کتاب همانند دستورالعملی است که مسیر و تمرین آشتانگایوگا را برای تمام پرتو جویان دوره مدرن قابل دسترس می کند.