شجاعت

شجاعت

چیره شدن بر ترس و برانگیختن اعتماد به نفس ...

 

چند بار احساس منقبض شدن کرده اید؟
چند بار خودتان را آن قدر کوچک کرده اید تا در نقشی بگنجید که نمی خواستید هیچ بخشی از آن باشید؟
چند بار هنگامی دهان خود را بسته نگاه داشته اید که می خواستید فریادی بلند بکشید یا نیروهایتان را به کسی واگذاشته اید که بالاترین سود شما را در نظر نداشت؟
چند بار تسلیم رفتاری بی اختیار یا اعتیادآور شده و با فکری روشن انتخاب نکرده اید؟
چند بار به خود گفته اید:" من نمی توانم! من به اندازه کافی قوی نیستم. آن قدر شجاع یا مطمئن از خود نیستم که هر آنچه آرزو دارم، بشوم؟"


هر روز با صدها انتخاب روبه رو هستیم که یا ما را مطمئن، نیرومند و با ارزش می کنند یا آنچه را بیش از همه آرزو داریم، از ما می ربایند. ترس های فلج کننده، اعتماد به نفس سرکوب شده و شجاعت استفاده نشده، موانعی هستند که نمی گذارند انتخاب هایی پرتوان انجام دهیم؛ انتخاب هایی که به صلاح ما و هماهنگ با ژرف ترین آرزوهایمان هستند. برای بسیاری از ما، در بیش تر تصمیم هایمان درباره کارهای مالی، خانواده، بدن، وزن و تصوری که از خود داریم، احساس ناشایستگی غالب است.

 

در این کتاب می آموزید که آنچه شما را گرفتار نگه می دارد و احساس ضعف و درماندگی به شما می دهد، فقط توهمی از گذشته است و چیزی بیش از ترس های واقعی یا توهمی موجود در ناخودآگاهتان نیست. درک خواهید کرد که هرچه در برابرتان پدید آمده، برای ناتوان کردن شما نیست، بلکه فرصتی برای توانمندتر، شجاع تر و بیشتر هماهنگ شدن با وجود حقیقی یا برتر شماست. خواهید دید موانعی که از آنها رنج برده اید، در واقع فرصت هایی برای پیروزی و تکامل شما بوده اند. خواهید دید که وقتی به زندگی خود می نگرید، آنچه زمانی ترس، رنج و درماندگی به نظر می رسید، به امید، شجاعت و عشق تبدیل می شود.

 

از دیباچه کتاب