قلندر و قلعه

ghalandar o ghale

داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی...

 

قلندر و قلعه داستان زندگی شیخ اشراق شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری ایران است.
او در سال 587 هجری در سن 36 یا 37 سالگی به فتوای علما در حلب کشته شد. گرچه بسیاری از دیدگاه های فلسفی او با زبان ساده در این داستان آمده است اما اساس این نوشته راه و رسم سلوکی اوست که میراث حکما، عرفا و به ویژه فرزانگان ایران باستان است.