احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

احساس ارزشمندی

خود را بپذیریم...

 


"اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی پذیرش نقاط قوت و ضعف خودمان است."

 

این کتاب در چهار مرحله مهم خلاصه شده است:
1. خود را آن طور که هستیم بپذیریم.
2. مسیر زندگی خود را با توجه به اهداف واقعیمان مشخص کنیم.
3. در مواجهه با نیازها و تمایلات خود به مقابله با مشکلات بپردازیم.
4. با آموختن راه هایی که باعث افزایش اعتماد به نفس ما می شود از دام های فکری فرار کنیم.

 

این کتاب برای کمک به تقویت احساس ارزشمندی شما نوشته شده است. بر اساس این کتاب، افزایش و تقویت احساس ارزشمندی طی چهار مرحله ساده انجام می گیرد: اولین گام آن است که خود را همانطور که هستید بپذیرید. در قدم بعدی  برای خود اهدافی در نظر بگیرید و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی و تلاش کنید. گام سوم رویارویی با موانع بین راه و گام آخر دستیابی به نگرش و طرز فکری متفاوت با طرز فکر فعلیتان است.