تجسم خلاق

تجسم خلاق

فن استفاده از نیروی خیال برای آفرینش خواسته های زندگی...

 

کتاب "تجسم خلاق"، مقدمه و تمرینی برای هنر استفاده از انرژی ذهنی برای ایجاد تحول، و بهبود سلامت و زیبائی و توانگری و ثروت و روابط دلخواه و برآوردن همه خواسته ها و آرزوهاست.


خانم شاکتی گواین، آموزگار بلند آوازه، در اینجا تمرین ها و مراقبه ها و عبارت های تاکیدی و فنون دیگری را ارائه می دهد که تمرین جملگی آن ها آسان و عملی است. همگی نیکویی طبیعی جزء جزء زندگی را برایمان به ارمغان می آورند و این امکان را به ما می دهند که موجوداتی تابناک شویم و با اندیشه ها و مفاهیم مثبت، در واقعیت نیز دگرگونی های مثبت پدید آوریم.


هزاران تن از خوانندگان، پیشاپیش از این کتاب برای کشف خویشتن و خودشناسی و اتصال آگاهانه با ضمیر برتر خویش، و آفرینش دگرگونی های پویا در زندگی خود بهره مند شده اند.


دست در دست تجسم خلاق، شما نیز بی تردید معجزه های بی شمار خواهید آفرید.

 

"هر لحظه زندگی تان دارای خلاقیتی است نامحدود و کائنات دارای سخاوتی بیکران.
کافی است آنچه را که می خواهید روشن باشد تا مراد دلتان به سراغتان بیاید."
-شاکتی گواین