سفر روح

سفر روح

سیری در جهان های معنوی...

 

آنچه در این کتاب آمده، مدیون تلاش کسانی است که در جستجوی کمک به سوی من آمده اند و من آنها را هیپنوتیزم کردم، چرا که این روش از نظر من وسیله ی قابل اعتمادی است برای کشف حقایق عوالم بعد.

شرح سفر روح به عوالم دیگر برآمده از خاطرات کسانی است که طی سال ها برای هیپنوتیزم درمانی به من مراجعه کردند. این خاطرات واقعی بیان گر آن است که عالم برزخ، عالمی واقعی و ملموس است و در آن فضایی سرشار از محبت، شفقت و آرامش حکم فرماست.
شگفتی های عالم برزخ و مراحل مختلف آن، نشان می دهد که هدف غایی و نهایی خلقت، به کمال رسیدن مخلوقات است. یعنی برخورداری آنها از تمام نعمات و نشأت الهی و همه مخلوفات می توانند به اندازه ی کوشش و ظرفیتشان از آن سیراب شوند.

"پشت نویس کتاب"

 

آنچه که در آستانه ی خواندن آن هستید، ممکن است تصورات قبلی شما در مورد مرگ را به شدت تکان دهد. آنچه در اینجا ارائه شده، ممکن است مخالف اعتقادات فلسفی و مذهبی شما باشد. ممکن است خوانندگانی هم باشند که مطالب کتاب را تأییدی بر عقاید موجودشان بیابند. برای گروهی دیگر، اطلاعات ارائه شده در این گزارش ها، ممکن است حالت افسانه های خود ساخته ای را داشته باشد که شبیه داستان های تخیلی علمی است. هر برداشتی که داشته باشید، امیدوارم اگر آنچه را که سوژه های من درباره ی زندگی پس از مرگ می گویند دقیق می یابید، کاربرد انسانی آن را مورد توجه قرار دهید.

"مایکل نیوتن"