زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ

بعد از مرگ چه بر ما خواهد رفت...

 

بیشتر ما از مرگ می ترسیم. صرف ادای کلمه مرگ می تواند برای بسیاری وحشتزا باشد. کسی که احساس می کند به جاودانگی و بی مرگی نرسیده است از مرگ می ترسد و این حس، ترس او از ناشناخته را افزایش می دهد. دلیل دیگر وحشت از مرگ آن است که مر گ در تداوم زندگی فیزیکی وقفه می اندازد و در واقع نوعی جدایی از چیزهایی را ایجاد می کند که برای انسان بسیار عزیز بوده است. به این ترتیب مرگ عدم اطمینان از آینده را نیز به همراه دارد، اما در هر حال باید این ترس از میان برود.


در فضای دیوانه وار و پرخروش زندگی امروزی هیچ چیز جز مرگ حتمی نیست. هر کس باید روزی بمیرد؛ روزی می آییم و روزی هم باید برویم. ما همگی هر آن به زمان مرگ که رهایی از این جنجال، تغییرات و تردیدهای زندگی فیزیکی را ممکن می سازد نزدیک تر می شویم.


به این ترتیب لازم است که بیشتر درباره آنچه حتما به سراغمان خواهد آمد، یعنی مرگ بدانیم. آیا مرگ نهایت همه چیز است؟ آیا زندگی با پایان یافتن حیات کالبد فیزیکی به انتها می رسد؟ اگر نه، بعد از مرگ چه بر ما خواهد رفت؟ بعد از مرگ به کجا می رویم؟ چه می کنیم؟ بهشت و جهنم چیست؟ پاسخ به این سوال ها و بسیاری از سوال های دیگر را می توان در این کتاب جالب و الهام بخش یافت.


قسمتی از یادداشت ناشر هندی