نیروی حال

nirooyehaal

رهنمونی برای روشن بینی معنوی...


شما اینجا هستید تا از نیت الهی برای آفرینش هستی پرده برداشته شود. اهمیت شما در این است!
"اکهارت تله"

سی سال بود که فقیری کنار جاده ای نشسته بود. روزی غریبه ای از آنجا می گذشت. فقیر همان طور که کاسه گدایی اش را پیش می برد؛ زیر لب گفت: "به من مسکین کمک کنید." غریبه گفت: "چیزی ندارم که به تو بدهم." سپس ادامه داد: " آن چیست که رویش نشسته ای؟" فقیر پاسخ داد:"چیزی نیست جز جعبه ای کهنه که سالیان سال رویش نشسته ام." غریبه پرسید:"آیا هرگز به درون آن نگاه کرده ای؟" فقیر در پاسخ گفت:"خیر، فایده این کار چیست؟ چیزی درون آن نیست." غریبه اصرار کرد که او نگاهی به درون جعبه بیندازد. فقیر توانست از شکاف جعبه نظری به درون آن بیندازد و با شگفتی و ناباوری دید که درون جعبه پر از طلاست.

 

و من(اکهارت تله)، آن غریبه ای هستم که چیزی ندارد به شما بدهد، تنها از شما می خواهد که نظری به درون بیندازید و نه درون جعبه ای که در این داستان به آن اشاره شد، بلکه جایی بس نزدیک تر:درون خودتان!

 

کسانی که به ثروت راستینشان – یعنی شادمانی درخشان همراه با آرامشی ژرف و استوار- دست نیافته اند، حتی اگر از ثروت مادی بسیاری برخوردار باشند، فقیر هستندو آنها در بیرون خود تکه پاره هایی از لذت یا خشنودی را برای دستیابی به اعتبار، امنیت و عشق می جویند، در حالی که در درون از گنجینه ای برخوردارند که نه تنها تمامی اینها، بلکه چیزی بی نهایت عظیم تر از آنچه را جهان می تواند به آنها عرضه کند در بر دارد.

 

ایمان دارم که این کتاب راهش را به سوی آن عده که آماده دگرگونی درونی و بنیادی هستند و در نتیجه به عنوان عاملی برای سرعت بخشیدن به این تحول عمل می کنند، باز خواهد کرد. این کتاب به صورت کنونی اش، از پاسخ های خودجوش به پرسش های شرکت کنندگان در همایش ها، کلاس های مراقبه و جلسات مشاوره خصوصی شکل گرفته و بنابر این در همان قالب پرسش و پاسخ آمده است.

 

از بخش یکم و معرفی کتاب

 

بیشتر بخوانیم:

کتاب تمرین نیروی حال