تقویم معنوی

  

تقویم معنوی

   اندیشه های الهام بخش برای هر روز...

 

مردی با خود زمزمه کرد "خدایا با من حرف بزن."
یک سار شروع به خواندن کرد.
اما مرد نشنید.
فریاد برآورد "خدایا با من حرف بزن." آذرخش در آسمان غرید.
اما مرد گوش نکرد.
مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت "خدایا بگذار تو را ببینم."
ستاره ای درخشید.
اما مرد ندید.
مرد فریاد کشید "یک معجزه به من نشان بده." نوزادی متولد شد.
اما مرد توجهی نکرد.
پس مرد در نهایت یأس فریاد زد "خدایا لمس کن و بگذار بدانم که اینجا حضور داری."
در همین زمان خداوند پایین آمد و مرد را لمس کرد.
اما مرد پروانه را با دستش پراند و به راهش ادامه داد.
"پیشگفتار کتاب"

 

 

 

"از کوزه همان برون تراود که در اوست"

 

کسی که میل به رشد دارد و تلاش می کند که متعالی ترین هدف زندگی یعنی حضرت دوست را بشناسد، به این مثل توجه می کند. نحوه ی فکری ما بر آنچه هستیم تأثیر می گذارد. چنانچه شرایط زندگی، خلق و خوی و عادات، شکستها و موفقیت ها بیشتر حاصل اندیشه های ماست. در واقع قدرت ذهنی ما نیروی حاکم و به وجود آمده در ورای کل آفرینش است.


اگر ذهنمان را چنان پرورش دهیم که با اندیشه های مثبت و الهام بخش همنشین شود، خواهیم توانست انرژی های خود را برای انجام هدف ثابت و مشخص متمرکز کنیم. سالها پیش توانستم با هدایت استادم پراماهانسا یوگاناندا این علم معنوی را به کار بندم. اگر هر روز به یک وجه پروردگار فکر کرده و بکوشیم در کنار آن زندگی کنیم، اثر معجزه آسای آن را در زندگی درونی و برونی خود خواهیم دید. هرگز روزتان را شروع نکنید مگر با ثابت نگاهداشتن ذهنتان بر اصل هدایت کننده ای از حضرت دوست.


ما به سهولت درگیر وظایف مادی می شویم، و مسئولیت های معنوی خود را به دست فراموشی می سپاریم. برای جسم خود کار می کنیم، اما برای روحمان چه می کنیم؟ هیچ. در نتیجه آن تصویر الهی که درون ما ساکن است همواره فریادش به آسمان می رود تا کیفیت های الهی خود یعنی زندگی ابدی، عشق الهی بیکران و خرد و سرور بی پایان را بیان کند. هر آنچه حضرت حق دارد، حق مسلم ما است که در خود –شکوفایی متجلی می شود.


در این تقویم معنوی اندیشه های الهام بخش مشاهده می کنید، که هر روز از سال می تواند شما را هدایت کند. اگر این اندیشه ها را در همه ی کارهای خود اعم از مادی یا معنوی به کار گیرید، کردارهای شما متبلور از نیروی الهی خواهد شد. به حقیقت بیندیشید، به خوبی بیندیشید و به حضرت دوست بیندیشید. اگر ذهنتان را سرشار از نور الهی کنید، دیگر نقطه ی تاریکی در شما وجود نخواهد داشت.
"شری شری دایاماتا"