یکپارچگی با زندگی

یکپارچگی با زندگی

عمیق تر شوید و بیشتر حاضر باشید...

 

در این کتاب "اکهارت" با روشی ساده و در عین حال بسیار عمیق به ما نشان می دهد که چگونه به وجود واقعی خود دست بیابیم. با استقرار در وجود و بودن و دوست شدن با این لحظه دیگر هرگز درد و رنجی تجربه نخواهیم کرد.


در این کتاب تمرین هایی کوتاه و مختصر برای ورود به لحظه حال پیشنهاد می شود که انجام آنها بسیار شعف انگیز است. خواندن این کتاب و انجام تمرینات آن بسیار سریع و آسان ما را با زندگی یکی می کند. این یکپارچگی با زندگی چنان آرامش و صلحی به ما عطا می کند که آنرا در هیچ جای دیگری جز همین جا درون وجود خود نمی توانیم پیدا کنیم.


صلح و آرامشی که پایدار است و با حوادث بیرونی به هم نمی ریزد.

 

 

اکهارت تله: این کتاب را برای یادگیری مطالب جدید نمی خوانید بلکه آن را می خوانید تا عمیق تر شوید، بیشتر حاضر باشید و از جریان بی وقفه و اجباری افکار بیرون بیائید.


اگر چنین شناختی بوجود بیاید بدین معناست که بیداری و حضور در شما در حال آشکار شدن است و کلماتی که می خوانید به تجلی آن کمک می کند. می خواهم بدانید که اگر عباراتی از این کتاب به نظرتان قدرتمند می رسند، آنچه که احساس می کنید نیروی درونی خودتان است و به عبارتی آنچه که در ذات خود هستید.


زیرا تنها جان می تواند جان را شناسائی کند.