اینک رهایی

اینک رهایی

ترجمه و تحقیق در سوتراهای پاتانجلی...

 

این کتاب، رویکردی متقاوت به درک سوتراهای پاتانجلی است. رساله ای متعلق به بیش از دو هزار سال پیش که مهم ترین گفتار در خود شناسی در فرهنگ معنوی هند باستان تلقی می شود.

 

در این اثر حول عمده ترین محورهای بحث و سخن سوتراها، یعنی مفهوم حیات و زندگی، رنج و درد، من جعلی و حقیقی، و وصول به سرمستی و آرامش و ... صحبت خواهد شد و ترجمه نسبتا ساده ای از اصل متن نیز ارائه می شود تا پژواک حکمت مستور در این فرازها را بر ساختارهای فکری جدید و مکاتب و جنبش های نوین تفکر وارسی کرده، سرانجام پاسخ این سوتراها را به عمیق ترین خواسته های فطری بشر، که خارج از محدودیت زمان و مکان ریشه دارد، پیدا کنیم.


"برزو قادری"