انرژی جنسی ویوگا

انرزی جنسی و یوگا

درک بهتر ارزش نیروهای درونی...

 

این کتاب، چون هر نوشتار دیگری درباره یوگا، تنها زمانی ارزش راستین پیدا می کند که نوشته های آن به کار بسته شوند و ما آن را درون خویش بیازماییم. بهایی ندارد که ما بهترین و نیروبخش ترین خوراکی ها و گواراترین نوشیدنی ها را برای انسان گرسنه و تشنه به زیبایی هر چه بیشتر شرح دهیم و مهم نیست که او به چه شور و شوقی به خواندن این بازنمایی ما روی آورد. بدین گونه، او هرگز سیر نخواهد شد و پس از خواندن زیباترین نوشتارها، هنوز هم گرسنه و تشنه مانده و در پی آب و خوراک خواهد بود. بنابراین، ما می بایست یوگا را تمرین کنیم، نه اینکه درباره اش بخوانیم! این موضوع به ویژه درباره این کتاب درست است، چراکه نوشتار کنونی می کوشد ژرف ترین رازهای رده بالاتری از یوگا را آشکار سازد. این راز رده بالاتر یوگا همانا برانگیختن و به کار بردن مراکز خفته مغز و اعصاب است که نشستگاه مراکزی روحانی هستند که در فرزانش یوگا به آنها چاکرا گفته می شود، به اضافه به کار بستن تنها سوخت چشم پوشی ناپذیر این راه، که همانا نیروی جنسی است. اما، به خود کسی که جویا و آرزومند یافتن سرچشمه های غایی است، وا می گذاریم که این راز را به کار در آورده و راستی آن را به آزمون گذارد و آن را آموخته، از آن بهره ای بس بزرگ بر گیرد. تشنگان و گرسنگان می بایست خودشان بنوشند و بخورند!


گوشزد نهایی و شاید پربهاترین گوشزد من این است که این نوشتار تنها می تواند راهنمای راستین کسانی باشد که برای رسیدن به خدا عطشی سیری ناپذیر دارند و از این عطش به جنبش درآمده و آرزوی پیمودن شیب تند پادشاهی آسمان را دارند. کسانی که به این راه می آیند، چراکه شهامت رویا رو شدن با کشاکش های درونی و بیرونی زندگی را ندارند، نمی توانند از آموزه هایم بهره گیرند. کتاب کنونی برای کسانی هم که به بهانه هایی نمی توانند در جهان برای خود زندگی داشته باشند-و به راستی همین است که آنها بیش از هر چیز دیگری آرزومند آنند- و بنابراین برای کسانی که در این دنیا هنوز راه زندگی را نپیموده و خداوند را تنها از روی ترس یا واماندگی می جویند، در بهترین حالت، تنها می تواند یک موضوع خواندنی کنجکاوی برانگیز، شاید حتی یک موضوع آزمایش باشد.


این نوشتار تنها برای کسانی که پاک دلانه جویای رسیدن به خداوندند، بیشترین ارزش را دارد، زیرا تا زمانی که ما نتوانیم کودک باشیم، نخواهیم توانست بزرگسال گردیم. کودکی ای که تجربه نکرده ایم، ما را باز پس می کشد!


"بخشی از پیش گفتار نویسنده"