هفت قانون معنوی موفقیت

هفت قانون معنوی موفقیت

راهنمایی برای تحقق بخشیدن به آرزوها...

 

اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است، می توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید، زیرا همان اصولی را عرضه می کند که طبیعت برای آفرینش هر چیز در بعد مادی- هر آنچه می بینیم و می شنویم و استشمام می کنیم، مزه می کنیم و لمس می کنیم- از آنها سود می جوید.


1. منشا همه آفرینش، آگاهی مطلق است... توانایی مطلق که جویای آن است که از نامتجلی به تجلی درآید. و هر گاه دریابیم که ضمیر راستین ما یکی از این توانایی های مطلق است، به قدرتی می پیوندیم که همه چیز این عالم را متجلی می سازد.


2. کائنات از طریق مبادله پویا عمل می کند... داد و ستد، جنبه های متفاوت جریان نیرو در کائناتند. و در شور و شوق بخشیدن آنچه که می جوییم، فراوانی کائنات را در زندگی مان به جریان می افکنیم.


3. هر عملی نیرویی را تولید می کند که به همان شکل به ما باز می گردد... هرچه بکاریم همان را درو می کنیم. و هنگامی که اعمالی را انتخاب کنیم که برای دیگران شادمانی و موفقیت می آورد، ثمره "کارما"ی ما شادمانی و موفقیت خواهد بود.


4. هوشمندی طبیعت با کمترین تلاش کار می کند... باسبکدلی و هماهنگی و عشق. و هر گاه نیروهای هماهنگی و شادی و عشق را در اختیار گیریم؛ با سهولت بی تکاپو، موفقیت و خوش اقبالی می آفرینیم.


5. در هر قصد و آرزویی مکانیسم توفیق و تجلی آن نهفته است... قصد و آرزو در حیطه توانایی مطلق دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است. و هنگامی که در خاک حاصلخیز توانایی مطلق قصدی را در افکنیم، این قدرت نظام دهنده نامحدود را برای خود به کار وامیداریم.


6. در عدم دلبستگی، حکمت عدم یقین نهفته است... در حکمت عدم یقین، رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است که زندان شرطی شدن در گذشته است. و در اشتیاقمان به گام نهادن در ناشناحته –حیطه تمامی امکانات- خود را به ذهن خلاقی می سپریم که هر آهنگ کائنات را همنوا می سازد.


7. هر کسی در زندگی غایتی دارد... موهبتی بی همتا یا استعدادی ویژه تا آن را به دیگران هدیه کند. و هنگامی که این استعداد بی همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم، وجد و طرب جانمان را تجربه می کنیم که هدف نهایی همه هدفهاست.

 

برگرفته از کتاب