هنر وانهادگی (یوگانیدرا)

هنر وانهادگی

تمرینات تانتریک برای پاکسازی جسم و روان...

 

یوگانیدرا از دو واژه سانسکریت "یوگا" به معنی اتحاد یا تمرکز آگاهی و "نیدرا" به معنی خواب اقتباس شده است و روش نیرومندی است در وانهادگی هوشیارانه.

 

در حالت یوگا نیدرا خواب وجود ندارد بلکه شخص در حالت استراحت کامل قرار می گیرد و آگاهی او در سطوح عمیق ذهن در حال عمل است. به این جهت اغلب یوگانیدرا را خواب روانی یا وانهادگی عمیق با آگاهی درونی می نامند که در آن، فرد در آستانه بین خواب و بیداری قرار می گیرد و به عبارت دیگر این حالت مرز بین نیم هوشیاری و ناهوشیاری در بعدی هم زمان است.

 

 

بیشتر بخوانیم:

با یوگا نیدرا بیشتر آشنا شویم...

به راستی یوگا نیدرا چیست و چه فوایدی دارد؟