شیواناندا یوگا

یوگای شیواناندا بر پایه آموزش های "شیواناندا ساراسواتی" است و بیشتر از اینکه تمرینی بدنی باشد، تمرینی معنوی است.

شیواناندا یوگا

شیواناندا ساراسواتی(1887-1963)

 

این استایل یوگا در سال 1957 توسط "ویشنودواناندا ساراسواتی"، شاگرد شیواناندا معرفی شد.

ویشنودواناندا

ویشنودواناندا ساراسواتی(1927-1993)

این تمرین یوگا، تمرینی آرام است که روی 12 آسانای پایه و تنوع های آن، تمرینات تنفسی، مدیتیشن و ریلکسیشن همچنین سلام بر خورشید و شاواسانا تاکید دارد. این سیستم برپایه یک فلسفه 5 مرحله ای شامل تنفس صحیح، ریلکیسشن، تغذیه، تمرین درست و مثبت اندیشی است که در کنار هم قرار گرفتند تا یک سبک زندگی یوگایی و سالم را بسازند. سوامی شیواناندا همچنین دیسیپلین هایی برای "خدمت، عشق، بخشش، تصفیه، مراقبه، درک" نیز آموزش داده است.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا