آنجانی آسانا (Anjaneyasana)

معنی:

آنجانیا(anjaneya) به معنی "پسر آنجانی" است. "آنجانی" نام مادر "هانومان"، خدای هندو است.

 

تکنیک:

• به اوتان آسانا بروید. 

• همزمان با خم کردن زانوی چپ، پای راست را عقب ببرید؛ زانو و رویه پا را روی زمین بگذارید (در تنوعی دیگر، میتوان انگشتان پا را روی زمین گذاشت). پای راست را تا جایی عقب ببرید که زانوی چپ بالای پاشنه پای چپ قرار گیرد.

• دستها همچنان صاف هستند و طرفین پای چپ قرار دارند.

• با دم تنه را بلند کنید و دستها را بالا بکشید تا به زمین عمود شوند. دنبالچه را داخل بکشید.

• سر را کمی عقب برده و بالا را نگاه کنید.

این حرکت را می توان از آدوموکا شوان آسانا(سگ سرپایین) نیز آغاز کرد که در اینصورت یک پا را بین دست ها قرار میدهیم و همزمان زانو و رویه پای دیگر را روی زمین می گذاریم.

 

فواید:
• رها شدن فشارهای لگن
• کشش پشت رانها، روی رانها و کشاله رانها
• تقویت زانوها
• کمک به تمرکز ذهن