آردها بادا پادموتان آسانا (Ardha Baddha Padmottanasana)

معنی:

آردها به معنی نیمه، بادا به معنی مهارشده، محدود شده و پادما به معنی نیلوفر است. اوتان نیز به معنی کشش شدید می باشد.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• به همراه دم، پای راست را از زمین بردارید، زانوی آن را خم کنید و پای راست را روی ران چپ و در وضعیت لوتوس نیمه قرار دهید.

• با کمک دست چپ، پای راست را نگه دارید. دست راست را پشت بدن بیاورید. آن را دور کمر بچرخانید و انگشت شست پای راست را با انگشتان شست، اشاره و میانی دست راست بگیرید. 

• دست چپ را رها کنید. به همراه بازدم، تنه را به جلو خم کنید و دست چپ را روی زمین و کنار پای چپ قرار دهید. سر را بالا نگه دارید و پشت را کاملا مقعر کنید.

• به همراه بازدم، سر یا چانه را روی زانوی چپ قرار دهید.

• اگر نمی توانید تمام کف دست چپ را روی زمین قرار دهید، می توانید آن را پشت ساق پا قرار دهید یا نوک انگشتان را روی زمین قرار دهید. به مرور زیر انگشتان و نهایتا کل کف دست را روی زمین بگذارید. در مورد وضعیت سر، در ابتدا، پیشانی را روی زانوی چپ قرار دهید، سپس گردن را کشیده کنید و نوک بینی، سپس لب ها و نهایتا چانه را روی زانو قرار دهید. این فرآیند، حاصل نرم تر شدن بدن است.

• با دم، سر را بلند کنید و پشت را مجددا مقعر کنید. 

• با دم بعدی به حالت ایستاده برگردید. سپس به تاداسنا برگشته و حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.

• اگر قادر نیستید با دست راست از پشت کمر شست پا را بگیرید، می توانید هر دو دست را روی زمین بگذارید و حرکت را انجام دهید.

 

فواید:

• افزایش قدرت دستگاه گوارش

• بهبود عمل دفع با افزایش حرکات دودی روده