آشتانگا ناماسکارا (ashtanga namaskara)

معنی:

آشتا(ashta) به معنی هشت و آنگا(anga) به معنی عضو یا قسمتی از بدن است. در این وضعیت، بدن با زمین در 8 نقطه تماس دارد: دو انگشت شست پا، دو زانو، دو کف دست، قفسه سینه و چانه.

 

تکنیک:

• به وضعیت خط کش(اوتیتا چاتورانگا دانداسانا) بروید.

• زانوها، قفسه سینه و چانه را به طور همزمان روی زمین بگذارید. اگر ممکن نیست که همزمان این کار را انجام دهید، اول زانوها، بعد قفسه سینه و نهایتاً چانه را روی زمین قرار دهید.

• قفسه سینه را بین دست ها قرار دهید و آرنج ها را کنار تنه نگه دارید.

• در وضعیت نهایی، فقط شست پاها ، زانوها، قفسه سینه، دستها و چانه با زمین تماس دارند.

این حرکت را می توان از آدوموکا شوان آسانا(سگ سر پایین) نیز انجام داد.