دانداسانا (Dandasana)

معنی:

داندا، به معنی چوب بلند یا میله است.

 

تکنیک:

• روی زمین بنشینید و پاها را به روبرو صاف کنید. ران ها را کنار هم و انگشتان پا را به طرف سقف نگه دارید.

• وزن را به طور مساوی بین دو نیمه لگن تقسیم کنید و روی رانها را به طرف زمین فشار دهید.

• کف دستها را روی زمین و کنار لگن قرار دهید طوریکه انگشتان دستها به سمت پاها باشند.

• دست ها را کشیده کنید و ستون مهره و تنه را بلند کنید.

• سر و گردن را صاف کنید و به روبرو نگاه کنید.