گارودآسانا(Garudasana)

معنی:

گارودا به معنی عقاب است. همچنین اسم شاه پرنده هاست.

 

تکنیک: 

• در تاداسانا بایستید.

• زانوی راست را خم کنید.

• پای چپ را روی ران راست و بالای زانوی راست بیاورید و پشت ران چپ را روی جلوی ران راست قرار دهید.

• انگشتان و مچ پای چپ را پشت ساق راست ببرید، طوریکه ساق پای چپ، ماهیچه ساق راست را لمس کند و انگشت شست پای چپ بالای قوزک داخلی پای راست قلاب شود. پای چپ کاملا دور پای راست پیچیده شده است و شما فقط روی پای راست تعادل خود را حفظ می کنید.

• آرنج ها را خم کنید و دست ها را تا مقابل سینه ها بالا بیاورید. آرنج راست را داخل بازوی چپ و نزدیک آرنج چپ قرار دهید. سپس انگشتان و مچ دست راست را به طرف راست بچرخانید و انگشتان و مچ دست چپ را به طرف چپ، و کف دستان را روی هم قرار دهید. دست چپ کاملا دور دست راست پیچیده شده است.

• پس از توقف کافی در این وضعیت، دست ها و پاها را رها کنید و به تاداسانا برگردید.

• حرکت را با توقف یکسان در سمت دیگر انجام دهید.

 

فواید:

• تقویت مچ پاها

• جلوگیری از انقباض در ماهیچه های پشت ساق پاها